Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
Algemene Voorwaarden 28-10-2010 
Kool Design - Webwinkel Versie 1.01 


Artikel 1. Definities 
1.1. Kool Design: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50964097. 
1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Kool Design. 
1.3. Onder `Algemene Voorwaarden` wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 
1.4. Website: http://www.kool-design-webshop.nl /  www.kool-design.nl 

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering 
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kool Design zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Kool Design alleen bindend indien en voor zover deze door Kool Design uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
2.3. Kool Design is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. 

Artikel 3. Aanbiedingen 
3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Kool Design het recht de prijzen hierover aan te passen. 
3.2. Aanbiedingen van Kool Design zijn geldig voor de op de Website aangegeven termijn. 
3.3. Kool Design zal zich inspannen de foto’s van de producten op de Website zo goed mogelijk in overeenstemming te laten zijn met de werkelijkheid of dit moet zijn aangegeven op de website. 

Artikel 4. Prijzen 
4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
4.2. Alle prijzen op de Website  zijn onder voorbehoud van programmeer en typefouten. 


Artikel 5. Overeenkomst / levertijd 
5.1. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kool Design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 
5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Kool Design binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van Klant. Voorgaande geldt niet voor producten of goederen die special voor de klant op maat zijn gemaakt. 
5.3. Kool Design raadt Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail info@kool-design.nl te melden. Zie hiervoor: Artikel 10 Reclame. 
5.4. Kool Design is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. 
5.5. Zodra de betaling door Kool Design is ontvangen, stuurt Kool Design de producten zo spoedig mogelijk toe. 
5.6. Indien producten niet voorradig zijn en de levertijd zoals die op de website staat niet haalbaar is, dan neemt Kool Design contact met u op. 
5.7. De levertijd zal maximaal 7 weken bedragen. Indien de levertijd langer dan 7 weken duurt, verkrijgt Klant het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal Kool Design eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan Klant terugbetalen. 
5.8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Kool Design. 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden 
7.1. Klant dient de betalingen aan Kool Design volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen. 
7.2. De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 7 dagen na bezorging van het product te worden voldaan. 
7.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 

 

7.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 
7.5. In bovenstaande gevallen heeft Kool Design voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Kool Design vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. 

Artikel 8. Overmacht 
8.1. In geval van overmacht is Kool Design niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade. 

Artikel 9. Garantie 
9.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. 
9.2. Klant krijgt een garantie van 1 jaar op de producten van Kool Design bij een het bestelbedrag van meer dan 50 euro. 

Artikel 10. Reclame 
10.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van twee weken na ontdekking hiervan, Kool Design in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Kool Design. 
10.2. Indien Kool Design de reclame gegrond acht worden na overleg met Klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed. 
10.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 
10.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op. 

 

ARTIKEL 11 - Intellectuele eigendom
De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet toegestaan. 

 

ARTIKEL 12 - Conformiteit 12.1  
De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 12.2 De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. 12.3 Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer niet worden tegengeworpen. 

 

Artikel 13. Slotbepalingen 
13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
13.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 

Contact gegevens:
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per mail contact met ons op info@kool-design.nl 

© 2010 - 2023 Kool Design | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel