Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 28-20-2010
Laatst bijgewerkt op 01-08-2023
Kool Design - Webwinkel Versie 1.01

 

Artikel 1. Definities

1.1. Kool Design: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50964097.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon die als consument handelt en een overeenkomst aangaat met Kool Design. Onder 'consument' wordt verstaan een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen zoals hierna opgenomen.

1.4. Website: http://www.kool-design-webshop.nl / www.kool-design.nl / www.kool-design-jewelry.com

 
Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kool Design zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Kool Design alleen bindend indien en voor zover deze door Kool Design uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Kool Design is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Kool Design het recht de prijzen hieraan aan te passen.

3.2. Aanbiedingen van Kool Design zijn geldig voor de op de Website aangegeven termijn.

3.3. Kool Design zal zich inspannen om de afbeeldingen van de producten op de Website zo goed mogelijk in overeenstemming te laten zijn met de werkelijkheid, tenzij anders aangegeven op de website.

 
Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

 
Artikel 5. Overeenkomst / levertijd

5.1. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kool Design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Kool Design binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van Klant. Dit geldt niet voor producten of goederen die speciaal voor de klant op maat zijn gemaakt.

5.3. Kool Design raadt Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail info@kool-design.nl te melden (zie ook Artikel 10 Reclame).

5.4. Kool Design is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

5.5. Na ontvangst van de betaling door Kool Design, stuurt Kool Design de producten zo spoedig mogelijk toe.

5.6. Indien producten niet voorradig zijn en de levertijd zoals die op de website staat niet haalbaar is, neemt Kool Design contact met u op.

5.7. De gemiddelde levertijd zal tussen de 2 à 3 weken bedragen, tenzij anders aangegeven. Indien de levertijd langer dan 6 maanden duurt (tenzij anders aangegeven), heeft Klant het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal Kool Design eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan Klant terugbetalen.

5.8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, wat deze producten betreft, over op Klant.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Kool Design.

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden


7.1. De klant dient de betaling aan Kool Design te voldoen door middel van contante betaling of bankoverschrijving op het moment van overhandiging van de goederen of factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, inclusief de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7.3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.4. In bovenstaande gevallen heeft Kool Design tevens het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Kool Design vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Kool Design niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

 
Artikel 9. Garantie

9.1. Klant heeft de rechten met betrekking tot garantie zoals die in het Burgerlijk Wetboek Boek 7, titel 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

9.2. Kool Design garandeert gedurende een termijn van zes maanden na aflevering de afwezigheid van gebreken bij koop en vervaardiging van sieraden.

 9.3. Kool Design staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat Kool Design in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 
Artikel 10. Reclame

10.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient Klant binnen een termijn van twee weken na ontdekking hiervan, Kool Design in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Kool Design.

10.2. Indien Kool Design de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten gerepareerd, vervangen of vergoed.

10.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het product.

10.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.

 
Artikel 11. Intellectuele eigendom

De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet toegestaan.

 
Artikel 12. Conformiteit

12.1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

12.2 De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

12.3 Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer niet worden tegengeworpen.

 
Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

13.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Artikel 14. Ringmaten en Verificatie

Bij het opmeten van de ringmaten voor trouwringen, zullen klanten de gelegenheid hebben om persoonlijk de gewenste ringmaten te bepalen in samenwerking met Kool Design. Dit kan tijdens een bezoek aan Kool Design zijn of we sturen een set ringmaten op, zodat de klant zelf de ringmaten kan bepalen.

Bij een bezoek aan ons atelier zal na het vaststellen van de ringmaten, Kool Design de klant de voorgestelde maten tonen en deze zorgvuldig noteren op een officieel document. De klant krijgt de gelegenheid om de genoteerde maten te controleren en te bevestigen.

 Om de nauwkeurigheid en verificatie van de ringmaten te waarborgen, zal Kool Design de klant vragen om een handtekening te zetten op het document, waarbij wordt verklaard dat de ringmaten correct zijn vastgesteld en door de klant zijn bevestigd op de opnamedatum.

 Als de klant de afstand naar ons atelier te ver vindt en zelf de ringmaten heeft opgenomen, dan is het via de e-mail doorgeven van de ringmaat bindend.

 Het is belangrijk voor klanten om te begrijpen dat veranderingen in het lichaamsgewicht of de vingeromvang kunnen optreden als gevolg van seizoensgebonden veranderingen of andere factoren. Kool Design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele veranderingen in de pasvorm van de trouwringen na de opnamedatum.

 
Contactgegevens:

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact met ons op via info@kool-design-jewelry.com

© 2010 - 2023 Kool Design | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel